Om Vollen vel

Vollen Vel arbeider for medlemmenes felles interesser og for Vollens trivsel, trygghet og forskjønnelse. Vollen Vel koordinerer brøyting og strøing av velveier, vi kjøper inn og fyller opp sandkasser til velveiene, vi setter ut sittebenker både i sentrum og på andre aktuelle plasser, uttaler oss om reguleringsplaner, er områdets "vaktbikkje", vi har utviklet den 5 km lange turstien. Våre hjemmesider fylles med aktuelt og nyttig stoff. Nyttårsaften 2008 arrangerte vi den første fakkelvandringen og fyrverkeri på stranda, som er gjentatt hvert år siden. I 2010 arrangerte vi den første familiefesten på stranda, og ny fest i 2011. Fra 2013 er sommerfesten en del av Bringebærfestivalen som Vollen Historielag står bak. Vollen Vel trenger betalende medlemmer for å holde aktivitetene i gang, bli med oss! Giro deles ut til alle i Vollen-området på vårparten. Er du nyinnflyttet eller ikke har fått giro, så blir du medlem ved å betale kontingenten til konto 1203.79.64415. Kontingent  er kr 300,- pr år Kontakt oss gjerne på post@vollenvel.no! Alle eiendommer som ligger til veier hvor Vollen Vel brøyter og strør skal betale en andel av disse kostnadene. Denne andelen er juridisk bindende og gjelder pr. gårdsnummer/ bruksnummer.  
Beløpet varierer fra sesong til sesong, blant annet på grunn av hvor ofte og hvor mye det må strøs. 
Det kommer et tillegg på kr 200,- for dem som bor i asfalterte veier, hvor grusen samles opp på vårparten. Brøyting og strøing gjelder gjelder disse veier/veinumre:
 • Bringebærhagen
 • Delebukta,
 • G.M Brydesvei, fra bakken ved nr 10 og oppover (unntatt privat del forbi 34),
 • Heslebergtoppen,
 • Julius Madsensvei,
 • Linlandveien (med sidevei),
 • Marieroveien,
 • Plommedalsveien,
 • Råengveien,
 • Sjøstrandveien (fra Håkavikveien til nr 15) ,
 • Skogveien,
 • Vollen skog,
 • Vennelyveien 10, 12 og 16 og 25 (pluss forbi Vollenlia 57);
 • Øgårdsveien (fra nr 2 og opp til krysset v/Nilsemarka/Olleløkkveien),
 • Østenstadbråten.
Hele velveikonseptet er under forandring …
VEDTEKTER Se nederst på denne siden.
ÆRESMEDLEMMER
Følgende personer er blitt utnevnt til æresmedlemmer (alle er døde): Østen Nilsen Arnold Hoff Irene Hoff Tidligere styrer Vi mangler mange år, men her følger i alle fall oversikt over de senere årene. Er det noen som kan hjelpe oss med å fylle de hullene du ser, og som kan fortelle noe om de tidligere årenes styrer, så fyller vi på når vi får vite noe! Vollen vels styrer 1996-2010 - klikk HER

Vollen-vel-hjerte 

Vedtekter

pr. 14.3.2017 § 1. Formål Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for Vollens trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret i foreningen skal samarbeide med andre foreninger og lag om saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral. § 2. Medlemskap Enhver som har betalt den fastsatte kontingent er medlem og har stemmerett på årsmøter. Medlemmer som har vist svært stor interesse for stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret. § 3. Kontingent Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer som har betalt sin kontingent foregående år, har stemmerett på årsmøtet § 4. Foreningens ledelse Styret Foreningen ledes av et styre som består av fem til ni medlemmer. Leder, nestleder, pluss tre til syv styremedlemmer. Styremedlemmene konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder, eller i vedkommendes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette komitéer og/eller arbeidsgrupper som kan konstituere seg selv. Styrets vedtak skal protokolleres. Referat legges åpent tilgjengelig på vellets nettsider. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Regnskapsåret går fra 01.01.-31.12. § 5. Møter Medlemsmøter Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager i forveien. Medlemsmøte kan arrangeres umiddelbart i etterkant av årsmøtet. Årsmøtet Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og også inneholde årsmelding, regnskap, budsjett og valgkomitéens innstilling. Årsmøtet behandler: Årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag og valg i henhold til § 6. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes via e-post innen 5 dager før årsmøtet. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte med stemmerett. Vedtektsendringer krever 2/3 av flertallet. Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger protokollføres og legges på vellets nettsider. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst ¼ av medlemmene kommer med krav om det pr. brev eller e-post.. § 6. Valg Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomité. Leder og nestleder velges for ett år av gangen, øvrige styremedlemmer velges for to år. Valgkomité og revisor velges for ett år av gangen. Samtlige kan gjenvelges, og styremedlemmer kan gjenvelges for ett eller to år. § 7. Oppløsning av foreningen Beslutning om foreningens oppløsning kan skje når minst ¾ av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte har godkjent det. Hvis foreningen har midler, skal disse benyttes til beste for Vollens beboere.