Rodeledere i Vollen vel

Rodeledervervet bør gå på rundgang hos oppsittere/ beboere i veien. Det er oppsitterne som har ansvar for at veien har rodeleder. Normal prosedyre er at avgående rodeleder i samråd med beboere finner ny rodeleder. Rodeleder har møteplikt til møter innkalt av Vollen vel. Rodeleder er bindeleddet mellom oppsittere, Vollen vel og veisjef. Les om ansvarsoversikten for rodeledere nederst på siden.

Rodeledere

• Delebukta
Ole Gudem, Delebukta 71 • 992 36 247 • ole.gudem@gmail.com

• G.M. Brydes vei 
Tonje Rønning, G.M. Brydesvei 26 * 970 65 818 * tonje.ronning@dnb.no

• Heslebergtoppen
Jon Stokke, Heslebergtoppen 8 • 90 59 08 70 • jon@ncms.no

• Jonasmyra
Nina Eylertsen, Jonasmyra 30 • 984 21 687 •  neylerts@asker.kommune.no

• Nilsemarka:
Lars Guntveit  Nilsemarka 11B • 924 49 200 • lars.guntveit@c2i.net

• Julius Madsensvei
Øivind Bakken, Julius Madsens vei 3 •  92 04 00 70 • ber.ba@online.no

• Linlandveien
Anders Østeby, Linlandveien 33 • 91 89 37 89 • anders.osteby@nca.no

• Marieroveien
Camilla og Geir, Marieroveien 50, * 917 05 445 * bongers@online.no

• Plommedalsveien
Truls Berg, Plommedalsveien 8 • 900 26 806 • Truls.berg@digitalinsight.no

• Råengveien
Morten Arnebekk, Råengveien 9 • 91 11 07 88 • malermorten@a4.no

• Sjøstrandveien
Are Strand, Sjøstrandv. 11 • 97 57 57 55 • are.strand@dsb.no

• Skogveien
Joachim Thorkildsen, Skogveien 16 • 930 99 099 •  joachimthorkildsen@hotmail.com

• Vollen skog
Lars Røssel Ødegaard, Vollen skog 12 • 932 81 681 •  lars.r.oedegaard@gmail.com

• Øgårdsveien
Trond Berger • Øgårdsveien 30. • 958 04 908

• Østenstadbråten
Bjørg Horne, Østenstadbråten 16 • 92 88 63 88 • bjorg_horne@Yahoo.no

 

Ansvarsoversikt for rodeledere Vollen vel

Generelt
Rodeledervervet bør gå på rundgang hos oppsittere/beboere i veien. Det er oppsitterne som har ansvar for at veien har rodeleder. Normal prosedyre er at avgående rodeleder i samråd med beboere finner ny rodeleder. Rodeleder har møteplikt til møter innkalt av Vollen vel. Rodeleder er bindeleddet mellom oppsittere, Vollen vel og veisjef.

Dugnad
Rodeleder kan innkalle oppsittere/beboere i veien til dugnad. Rodeleder har ansvaret for arbeidsledelsen.

Brøytestikk
Rodeleder har ansvaret for at brøytestikk blir satt opp hver høst, innen 14. oktober. Brøytestikkene settes opp med en innbyrdes avstand på mellom 20 og 30 meter. Stubber, stein, fjellrabber og lignende skal markeres spesielt med stikk. Stikkene bør stå 10-20 cm utenfor kjørebanen. Mangelfull rydding kan resultere i uteblivelse av snøryddig og grusing.

Kvisting/ rydding
Rodeleder har ansvaret for at veien er ryddet for vegetasjon i en bredde på 1-2 meter fra veikanten på begge sider av veien. Veibanen skal ha en fri høyde på 4,6 meter i hele veibanens bredde. Der det er fare for at vegetasjonen ved stor snøbelastning kan legge seg ut i veibanen, bør denne beskjæres eller fjernes. For korte strekninger vil det måtte aksepteres at det bare er åpent/vegetasjonsfritt på den ene siden.

Grøfter
Rodeleder har ansvaret for å etterse grøfter og stikkrenner, og iverksette tiltak dersom det er nødvendig. Ansvar for å holde grøfter og stikkrenner åpne ligger på oppsittere.

Strøkasser
Rodeleder har ansvaret for at strøkasser står stabilt på hensiktsmessig plass og at snø fjernes foran kassene etter hvert snøfall. Dersom kassen er tom eller skadet skal dette meldes til veisjefen. Vellet er ansvarlig for eventuelle innkjøp av nye kasser.

Henvendelser fra oppsittere/ beboere
Henvendelser fra oppsittere skal kanaliseres gjennom rodeleder til veisjef i vellet. Dette kan være henvendelser som gjelder for eksempel mangelfull brøyting, strøing eller skader etter hardt regnvær. All utbedring av veien betales i fellesskap av eiendomsbesitterne, normal fordeling er at alle betaler samme andel uavhenig hvor de bor i veien.

Revidert februar 2014